လူမှုဖူလှုံရေးအစီအစဉ်

လူမှုဖူလှုံရေး အစီအစဉ်

ချေးငွေထုတ်ယူသူများအားလုံးသည် လူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်တွင် မဖြစ်မနေပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ လူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်တွင် ရံပုံငွေထည့်ဝင်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် လူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်၏ အသင်းဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ အသင်းဝင်များအားလုံးသည် ချေးငွေထုတ်ယူသည့်အကြိမ်တိုင်းတွင် သက်တမ်း (၁)နှစ်ရှိသော ချေးငွေပမာဏ၏ ဝ.၅% ကို ထည့်ဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ (၁နှစ်သက်တမ်းချေးငွေအတွက် ဝ.၅% ကိုအခြေခံကာ ချေးငွေသက်တမ်း ၁နှစ်အောက်နှင့် ၁နှစ်အထက် ချေးငွေများအတွက် အချိုးကျတွက်ချက်ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။) တစ်ပိုင်းတစ်စထည့်ဝင်ခြင်းကို လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ လူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်၏ အသင်းဝင်များသည် အောက်ပါအခွင့်အရေးများ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

လူမှုဖူလှုံရေး အစီအစဉ်
IncidentsCompensation benefitevidence
Loan BalanceFund (MMK)
Death* (Except suicide)Borrower100% Write-off100,000Death Certificate
Co-borrower50% Write-off50,000
100% DisabilityBorrower100% Write-off100,000Hospital Papers
Co-borrowerNot Applicable
Childbirth DeliveryBorrower or Co-borrowerNot Applicable50,000

လူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်၏ အသင်းဝင်သက်တမ်းသည် ချေးငွေသက်တမ်းနှင့် တူညီသည်ဖြစ်ပြီး အသင်းဝင်က လက်ရှိချေးငွေပြီးဆုံးပြီး နောက်ထပ်ချေးငွေမထုတ်ယူတော့လျင် အသင်းဝင်ဖြစ်ခွင့် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။